info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 PRVNÍ VÝSTAVA MODŘANEN SCHULEzahajovací proslov vernisáže 2017:

Dámy a pánové,

vítám vás na první souborné výstavě Modřanen Schule.

My, Modřanen Schule, se profilujeme jako jedna z nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a architektury a jsme mimořádně důležitým učilištěm a střediskem moderní výtvarné práce.

Dovolte, abych vám představila členky a členy naší umělecké skupiny v pořadí určeném losovaním, které nikterak nekoreluje s uměleckým renomé jednotlivých osobností: Jádro: Evička Nováková, Štěpánka Koutná, Josefina Pekárková, Márty Šindelář, Janička Drnková, Jenda Rücker, Káča Peikerová
Hosté: Martina Jarošová, Andula a Laven Pospíšilovi
Emeritní členové: Jiří Čujan

Elementárním principem našeho progresivního směru je radikální spolehnutí se na momentální inspiraci a uměleckou vizi.

Náš projev se nenechává svazovat limity partikulárních uměleckých žánrů. Au contraire! Jsou pro nás výzvou!

Nebojíme se zaujmout nekompromisní politické stanovisko a promítnout jej do své tvorby. Tvrdě se vymezujeme vůči současnému politickému establishmentu a profilujeme se eurosurrealisticky.

Duchovním otcem Modřanen Schule je umělec Jiří Čujan, známý pod pseudonymem Jiřička, působící v Drážďanech, Modřanech a na Vysočině.

Věhlas této umělecké školy dosáhl za krátkou dobu její existence takové výše, že po ní byla pojmenována tramvajová zastávka Modřanská škola v místě jejího působiště.

Dámy a pánové, naše aktivity jsou nevýdělečné. Veškerý zisk z prodeje uměleckých děl poputuje nezisko- vé organizaci Tosara, která se věnuje vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin.

///

FIRST MODŘANEN SCHULE EXHIBITION

Opening speech 2017:

Ladies and gentlemen,

Welcome to the first group exhibition Modřanen Schule.

We, Modřanen Schule, profile ourselves as one of the most important avant-garde schools of art, design and architecture, and we are an extremely important school and center of modern art.

Let me introduce you to the members of our art group in the order determined by the draw, which does not correlate in any way with the artistic reputation of individual personalities:

Core: Evička Nováková, Štěpánka Koutná, Josefina Pekárková, Márty Šindelář, Janička Drnková, Jenda Rücker, Káča Peikerová
Guests: Martina Jarošová, Andula and Laven Pospíšil
Emeritus members: Jiří Čujan

The elementary principle of our progressive direction is a radical reliance on momentary inspiration and artistic vision.

Our speech does not allow itself to be bound by the limits of particular artistic genres. Au contraire! They are a challenge for us!

We are not afraid to take an uncompromising political position and project it into our work. We stay strongly against current political establishment and we profile ourselves in a Eurosurrealistic way.

The spiritual father of the Modřany School is the artist Jiří Čujan, known under the pseudonym Jiřička, who works in Dresden, Modřany and the Vysočina region.

The fame of this art school reached such a high level in the short period of its existence that the tram stop Modřanská škola was named after it in the place of its operation.

Ladies and gentlemen, our activities are non-profit. All profits from the sale of works of art will go to the non-profit organization Tosara, which is dedicated to the education of children from socially disadvantaged families.
Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic